top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia


1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platia pre všetky obchodné vzťahy medzi spoločnosťou cleanstone s.r.o. (ďalej len "Predávajúci") a jej zákazníkmi (ďalej len "Zákazník") v súvislosti s poskytovaním služieb exteriérového čistenia.

Objednávka a potvrdenie


2.1 Zákazník môže objednať služby exteriérového čistenia prostredníctvom webovej stránky, telefonicky alebo osobne na sídle spoločnosti.


2.2 Objednávka sa považuje za záväznú a prijatú v momente, keď Zákazník uhradí zálohovú sumu ("Depozit") v stanovenej výške. Objednávka je potvrdená e-mailom alebo iným vhodným komunikačným prostriedkom.


2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku bez udania dôvodu.

Platba


3.1 Celková suma za poskytnuté služby exteriérového čistenia je uvedená v objednávke a zahŕňa cenu služby a prípadné dodatočné poplatky.


3.2 Zákazník uhradí Depozit vopred, aby si zabezpečil záväzný termín pre službu.


3.3 Zvyšnú sumu je Zákazník povinný uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou po dokončení poskytnutia služby.

Zmeny a zrušenie objednávky


4.1 Zmeny v objednávke alebo zrušenie objednávky zo strany Zákazníka sú možné najneskôr 48 hodín pred dohodnutým termínom poskytovania služby. V prípade neodvolania objednávky v stanovenom termíne si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať Zákazníkovi určitý poplatok.

Zodpovednosť


5.1 Predávajúci zabezpečuje, že služby exteriérového čistenia budú vykonávané kvalitne a profesionálne v súlade so zvyčajnými štandardmi.


5.2 Predávajúci neručí za prípadné poškodenie vecí alebo iných škôd spôsobených Zákazníkom alebo tretími stranami počas či počas služby.

Ochrana osobných údajov


6.1 Predávajúci sa zaväzuje zachovávať ochranu osobných údajov Zákazníkov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a svojimi internými pravidlami.

Reklamácie a riešenie sporov


7.1 Zákazník má povinnosť pri prijatí vykonanej služby dôkladne skontrolovať jej kvalitu. Ak je nespokojný s výsledkom, má povinnosť okamžite informovať Predávajúceho.


7.2 Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamácie zákazníka v primeranom termíne a spôsobom, ktorý je v súlade so zákonnými predpismi.


7.3 V prípade nedoriešenia sporu medzi Predávajúcim a Zákazníkom môže každá strana podať sťažnosť príslušným orgánom ochrany spotrebiteľa.

Zmeny v obchodných podmienkach


8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky v prípade potreby. Zmeny nadobúdajú účinnosť od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti. Zákazník bude informovaný o týchto zmenách.

Končné ustanovenia


9.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky a vzťahu medzi Predávajúcim a Zákazníkom.


9.2 V prípade sporov vyplývajúcich z týchto VOP je príslušným súdom miestne príslušný súd sídla Predávajúceho.


9.3 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti cleanstone s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. septembra 2023.

bottom of page