top of page

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa ho chrániť prostredníctvom dodržiavania týchto zásad ochrany osobných údajov („Zásady“). Tieto Zásady popisujú typy informácií, ktoré od vás môžeme zhromažďovať alebo ktoré môžete poskytnúť („Osobné údaje“) na webovej stránke cleanstone.sk („Webová stránka“ alebo „Služba“) a akýchkoľvek jej súvisiacich produktoch a službách (spoločne „ Služby”) a naše postupy zhromažďovania, používania, udržiavania, ochrany a zverejňovania týchto osobných údajov. Popisuje tiež možnosti, ktoré máte k dispozícii, pokiaľ ide o naše používanie vašich osobných údajov a ako k nim môžete pristupovať a aktualizovať ich.

Tieto Zásady sú právne záväznou dohodou medzi vami („Používateľ“, „Vy“ alebo „Váš“) a prevádzkovateľom tejto webovej stránky („Prevádzkovateľ“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Ak uzatvárate túto zmluvu v mene obchodnej alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať takýto subjekt touto zmluvou, pričom v takom prípade budú výrazy „používateľ“, „vy“ alebo „váš“ odkazovať na takémuto subjektu. Ak takéto oprávnenie nemáte, alebo ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nesmiete túto zmluvu prijať a nesmiete pristupovať a používať webovú stránku a služby. Vstupom na webovú stránku a služby a ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami týchto zásad. Tieto zásady sa nevzťahujú na praktiky spoločností, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme, ani na jednotlivcov, ktorých nezamestnávame ani neriadime.

Automatický zber informácií


Keď otvoríte webovú stránku, naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré odosiela váš prehliadač. Tieto údaje môžu zahŕňať informácie, ako je IP adresa vášho zariadenia, typ a verzia prehliadača, typ a verzia operačného systému, jazykové preferencie alebo webová stránka, ktorú ste navštívili predtým, ako ste navštívili webovú lokalitu a služby, stránky webovej lokality a služby, ktoré navštívite , čas strávený na týchto stránkach, informácie, ktoré hľadáte na webovej lokalite, časy a dátumy prístupov a ďalšie štatistiky.

Automaticky zhromaždené informácie sa používajú iba na identifikáciu potenciálnych prípadov zneužitia a na vytvorenie štatistických informácií týkajúcich sa používania a návštevnosti webovej stránky a služieb. Tieto štatistické informácie nie sú inak agregované spôsobom, ktorý by identifikoval konkrétneho používateľa systému.

Zhromažďovanie osobných údajov


Na webovú stránku a služby môžete pristupovať a používať ich bez toho, aby ste nám povedali, kto ste, alebo aby ste prezradili akékoľvek informácie, na základe ktorých by vás niekto mohol identifikovať ako konkrétnu identifikovateľnú osobu. Ak si však želáte využívať niektoré funkcie ponúkané na webovej stránke, môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov (napríklad vaše meno a e-mailová adresa).

Prijímame a uchovávame všetky informácie, ktoré nám vedome poskytnete, keď si vytvoríte účet alebo vyplníte akékoľvek formuláre na webovej stránke. V prípade potreby môžu tieto informácie zahŕňať:

Podrobnosti o účte (ako je meno používateľa, jedinečné ID používateľa, heslo atď.)
Geolokačné údaje vášho zariadenia (napríklad zemepisná šírka a dĺžka)
Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje, ale potom možno nebudete môcť využívať niektoré funkcie na webovej lokalite. Používatelia, ktorí si nie sú istí, aké informácie sú povinné, nás môžu kontaktovať.

Súkromie detí


Vedome nezhromažďujeme žiadne Osobné informácie od detí mladších ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, neodosielajte žiadne Osobné informácie prostredníctvom Webovej stránky a Služieb. Ak máte dôvod domnievať sa, že dieťa mladšie ako 18 rokov nám poskytlo osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a služieb, kontaktujte nás so žiadosťou o vymazanie osobných údajov tohto dieťaťa z našich služieb.

Odporúčame rodičom a zákonným zástupcom monitorovať používanie internetu ich deťmi a pomáhať pri presadzovaní týchto zásad tým, že svojim deťom dáme pokyn, aby nikdy neposkytovali osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a služieb bez ich súhlasu. Tiež žiadame, aby všetci rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí dohliadajú na starostlivosť o deti, prijali potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich deti budú poučené, aby nikdy neposkytovali osobné údaje, keď sú online bez ich súhlasu.

Použitie a spracovanie zhromaždených informácií


Pri nakladaní s Osobnými údajmi vystupujeme ako správca údajov a spracovateľ údajov, pokiaľ sme s vami neuzavreli zmluvu o spracúvaní údajov, v takom prípade by ste boli prevádzkovateľom údajov a my spracovateľom údajov.

Naša úloha sa tiež môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácie týkajúcej sa osobných údajov. Konáme ako správca údajov, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vášho prístupu a používania webovej stránky a služieb. V takýchto prípadoch sme prevádzkovateľom údajov, pretože určujeme účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Konáme ako spracovateľ údajov v situáciách, keď odošlete osobné údaje prostredníctvom webovej stránky a

bottom of page